บริษัท เอ็น.วาย พืชไร่ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้าน ยางพารา เช่นน้ำยางสด ต้นกล้าที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการผลิต น้ำยางข้น 60% ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำยางสดช่วงเปิดฤดูกาล ประมาณวันละ 20,000 ก.ก ต่อวัน ซึ่งปัจจุบันโลกยังต้องการวัตถุดิบด้านน้ำยางสดอีกมากและยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับชาวสวนยางพาราปัจจุบันประเทศไทยเป็นแห่งผลิตน้ำยางสดมากที่สุดในโลกรองจากอินโดนีเซียและยังสามารถผลิตไม้เพื่อใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆ
                
   ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ประเทศไทยผลิตส่งออกตลาด โลกเป็นอันดับ 3 รองลงมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย นั้นก็เป็น ผลงานชิ้นหนึ่งจากความริเริ่มความพยายามและความตั้งใจจริงของ พระยารัษฎาฯ เมื่อ 80 ปี ที่แล้วมา อีกเช่นกัน เปลือกยาง (Bark) ห่อหุ้มอยู่ภายนอกต้นยาง เป็นส่วนของ ท่ออาหารที่เกิดจากการ แบ่งตัว ออกมาทางด้านนอกของเยื่อ เจริญ (Cambium) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชั้นบางๆ อยู่ระหว่างเนื้อไม้ และเปลือกไม้ การแบ่งตัวนี้จะเกิดขึ้น ตลอดเวลา ถ้าแบ่งตัวออก ทางด้านนอกจะกลายเป็นเปลือกยาง และแบ่งตัวเข้าทางด้านใน จะเป็นเนื้อไม้ ในการศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตของต้นยางจะเน้นที่ เปลือกยาง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น เพราะเป็นที่อยู่ ของท่อน้ำยาง ส่วนในเนื้อไม้จะไม่มีน้ำยางเพราะไม่มีท่อน้ำยาง  
              
  วิธีปลูกยางพารา ความเตรียมพื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่เป็นสวนยางเก่า ป่า หรือมีไม้ยืนต้นอื่นขึ้นอยู่จะต้องโค่นไม้เหล่านั้นเสียก่อน การโค่น จะใช้วิธีตัดต้นไม้ให้เหลือตอสูง 40-50 เซนติเมตร แล้วทำลายตอไม้ เหล่านั้นให้ผุสลายในภายหลัง โดยใช้สารเคมีไทรโคลเปอร์ หรือ การ์ลอน 4 (ชื่อการค้า) ในอัตรา 5 ซี.ซี. ผสมน้ำ 95 ซี.ซี. ต่อตอ โดยทาก่อนหรือหลังตัดต้นไม้ 1-7 วันก็ได้ หรือจะใช้รถแทรกเตอร์ ไถต้นไม้ออกจากแปลงให้หมดก็ได้เช่นกัน หลังจากโค่นต้นยางเก่า หรือต้นไม้อื่นๆ แล้วต้องเก็บไม้ใหญ่ออก
                
 
  Copyright (C) N.Y. Plantation Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Created By SiamWebMate